Ochrana údajov (privacy policy)

Prevádzkovateľ webovej stránky www.medicontur.sk touto cestou informuje ich návštevníkov (ďalej len „webová stránka”) o postupoch pri spravovaní osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach vykonaných v záujme ochrany osobných údajov, ako aj o s tým súvisiacich právach návštevníkov webovej stránky a o možnostiach ich uplatnenia.

Správcom údajov je Medicontur s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ’) (adresa: Slovensko, Hornohoská 7, 949 01 Nitra)

Pokiaľ bude prevádzkovateľ na akýkoľvek účel žiadať od návštevníka webovej stránky (ďalej len „užívateľ”) osobné údaje, sú smerodajné na sledovné ustanovenia.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje základné informácie týkajúce sa správy, spracovania a zaznamenávania osobných údajov poskytnutých užívateľom pri používaní webovej stránky prevádzkovateľa. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa správy Vašich osobných údajov, žiadame Vás aby ste pred použitím tejto webovej stránky kontaktovali naše oddelenie služieb zákazníkom.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže kedykoľvek zmeniť, užívateľ je povinný príležitostne kontrolovať webovú stránku aby sa ubezpečil, že si je vedomý akýchkoľvek zmien. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 22. augusta 2016. Za  správu Vašich osobných údajov poskytnutých na webovej stránke je zodpovedný prevádzkovateľ.

VYŽIADANIE ÚDAJOV

Na bežné používanie webovej stránky užívateľ nemusí poskytnúť nijaké údaje; avšak pri využívaní určitých služieb môže byť nevyhnutné sprístupniť určité osobné údaje prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ môže v závislosti od služby požadovať nasledujúce osobné informácie:

  • vaše meno a kontaktné údaje vrátane vašej e-mailovej adresy a adresy bydliska
  • informácie o vašich osobných záujmoch
  • demografické údaje

OKRUH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV 

Údaje, ktoré boli zaznamenané počas zadania objednávky Medicontur s.r.o. využije na účely splnenia objednávky a na marketingové účely. Na základe jednotlivých informačných systémov budú fakturačné údaje z objednávky poskytnuté stránkam internetového obchodu spolu s údajmi odovzdanými počas zadania objednávky zaznamenané a ukladané na dobu určenú v platnom zákone o účtovníctve. O vymazanie alebo úpravu Vašich údajov môžete kedykoľvek písomne požiadať na esthetics@medicontur.com e-mailovej adrese.

Odoslaním objednávky užívateľ súhlasí s tým, že jeho údaje bude prevádzkovateľ uskladňovať za účelom doručenia objednaných produktov.

Pri prezeraní webovej stránky sa automaticky zaznamenáva  čiastočný a konečný čas návštevy užívateľa a v niektorých prípadoch – v závislosti od nastavení počítača užívateľa aj typ prehliadača a operačného systému. Z týchto údajov systém automaticky vygeneruje štatistiku. Prevádzkovateľ tieto informácie nebude spájať s osobnými údajmi. Webová stránka v prípade prihlásenia odošle ID, ktoré sa pri opustení webovej stránky automaticky zmaže.

Údaje poskytnuté na používanie tejto webovej stránky sa spravujú na základe dobrovoľného súhlasu užívateľa.

CIEĽ SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie údajov slúži na nepretržitý kontakt medzi registrovanými užívateľmi využívajúcimi služby webovej stránky a prevádzkovateľom ako aj na prieskumy verejnej mienky .Ďalej sa používajú a spracúvajú výlučne za účelom poskytovania vyššej úrovne služieb pre užívateľa, hlavne v týchto oblastiach:

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

  • doručenie objednaných tovarov na poskytnutú adresu
  • doručenie informačných letákov
  • interná evidencia
  • prístup k zľavám

Prevádzkovateľ môže užívateľa kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo listom.

Zaznamenávanie a ukladanie dátumu návštevy, ako aj typu prehľadávača a operačného systému slúži výlučne na štatistické účely.

Poskytnuté údaje budú spracované na základe dobrovoľného súhlasu užívateľa.

OKRUH OSÔB S PRÍSTUPOM K ÚDAJOM, SPRACOVATELIA ÚDAJOV

K osobným údajom poskytnutým užívateľmi môže mať prístup personál prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude citlivo zaobchádzať so všetkými údajmi o užívateľovi a neposkytne ich tretím osobám pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie objednávky (napr. pošte na doručenie).

Toto sa nevzťahuje na prípadné povinné zákonné prenosy údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť iba za výnimočných okolností. Prevádzkovateľ pred splnením úradnej žiadosti v kontexte každého jedného údaja overí, či skutočne existuje právny základ na takýto prenos údajov.

PRÁVA UŽÍVATEĽA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, VYMAZANIE ÚDAJOV

Právnym základom spracovania údajov je dobrovoľný súhlas užívateľov.

Užívatelia si môžu vyžiadať informácie o spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľ na žiadosť oboznámi dotknutú osobu o údajoch, ktoré spracováva, o účele spracovania údajov, o právnom základe spracovania údajov, dĺžke spracovania údajov, o názve prevádzkovateľa, o jeho adrese a o činnosti súvisiacej so spracovaním údajov. (adresa: Slovensko, Hornohoská 7, 949 01 Nitra)

Informácie je môžné žiadať na poštovej adrese prevádzkovateľa (adresa: Slovensko, Hornohoská 7, 949 01 Nitra) alebo na e mailovej adrese esthetics@medicontur.com.

Na tej istej adrese môže užívateľ žiadať aj o opravu a vymazanie osobných údajov.

OPATRENIA O BEZPEČNOSTI ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobné údaje  ukladá na serveri Markcon Informatikai Kft. (7623 Pécs, Módé Fülöp utca 33., www.markcon.hu)